ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2542-43
วันวิทยาศาสตร์2542
(Education Technology and Computer Innovation Development Center)
ภาพกิจกรรมงานวันแม่ ประจำปี 2543
ภาพกิจกรรมโบว์ลิงการกุศล
ภาพกิจกรรมครูอบรมการเขียนเว็บ
ภาพกิจกรรมถวายพระพร2542
ภาพกิจกรรมกีฬาสี2541
ภาพกิจกรรมกีฬาสี
ภาพกิจกรรมลูกเสือเยุวกาชาด
ภาพกิจกรรมกีฬาสี
ภาพกิจกรรมกีฬาสี2