ภาพกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ปี 2553
งานวันที่5 ธันวาคม2552
งานนิทรรศการ2552_1
งานนิทรรศการ2552_2
งานวันรักโรงเรียน
งานวันรักโรงเรียน2
ภาพกิจกรรมสาธิตวิธีการป้องกันไข้หวัด2009
ภาพกิจกรรมนักเรียนม6ทัศนศึกษาเมืองโบราณปี2552
ภาพเทอดพระเกียรติในหลวง
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาและงานวันแม่
กิจกรรมรักการอ่านจังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
พิธีถวายบังคมพระปิยะมหาราช
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองโครงการสัมพันธ์บ้านโรงเรียน
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมมอบถวยรางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล
CHACHA ซ้อมร้องเพลงภู่
ภาพปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3
ภาพปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6
ภาพบรรยากาศครูเกษียณอำลานักเรียน
มอบตัวนักเรียน ม.4และม.1
นักเรียนรับรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ
ภาพกิจกรรมวันฝรั่งเศส
ติวเตรียมสอบGAT PAT
ภาพแนะแนวศึกษาต่อนักเรียน ม.3
ภาพการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ภาพกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
กลุ่มการงานฯอบรมเขียนแผนการสอนและผลิตสือCAI
ภาพการสรุปงานโครงการประจำปี2551
กิจกรรมอบรมนักเรียนตามนโยบายสมานฉันท์
ภาพกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฎิญานลูกเสือ
ภาพพิธีทบทวนคำปฏิญาน
ภาพงานกีฬาสี2552
ภาพการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปี2552
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่
ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ปี2552
ภาพงานวันเกษียณครู
ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูปี2552
กิจกรรมทำบุญตักบาตรและมอบใบประกาศนักธรรมตรี โท เอก
นักเรียนม4ทัศนศึกษาชลบุรี
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายรักการอ่าน
ภาพรองผอ.วีนัส นาคปั้น รับตำแหน่งโรงเรียนลาดปลาเค้า
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่
ภาพการประชุมกรรมการสถานศึกษาร.ร.
ภาพพิธีแจกใบประกาศนีย์บัตร ม.3
ภาพพิธีแจกใบประกาศนีย์บัตร ม.6
ภาพสรุปงานประจำปี2551