>

อาชีพมัณฑนากร (Interior Designer)

ลักษณะงาน

ศึกษาโครงสร้างของงานและดำเนินการออกแบบตกแต่ง จัดหาเครื่องตกแต่งภายในเพื่อตอบสนองงานนั้น ๆ ให้ตรงเป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย ประมาณราคาและควบคุมการตกแต่งรวมถึงการติดต่อประสานกับผู้ทำงานระบบต่าง ๆ ตั้งแต่อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน รวมถึงอาคารสาธารณะ หรือสถานบริการที่มีลักษณะพิเศษ เช่น พิพิธภัณฑ์ สนามบิน เป็นต้น

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. ต้องมีความรู้และเข้าใจถึงลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมของงานนั้น ๆ
2. มีทักษะและมีความเข้าใจทางด้านศิลปะในเชิงสร้างสรรค์
3. มองการณ์ไกล
4. สามารถเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ได้ ต้องเป็นนักตั้งปัญหาที่ดีและมีความละเอียดถี่ถ้วน 5. รวมถึงการมีรสนิยมที่ดีด้วย มีมนุษยสัมพันธ์ดีในการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย 6.ชอบและสนใจสิ่งสวยงามด้านศิลปะ ดนตรี และวรรณคดี เข้าใจงานช่างเทคนิค เพื่อทำงานร่วมกันได้ในสาขาเกี่ยวข้องกัน 7. และติดตามความเคลื่อนไหวของวงการและการเปลี่ยนแปลงของศิลปะการออกแบบการตลาด และธุรกิจ

การศึกษาและการฝึกอบรม

การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพต้องมีพื้นฐานทางศิลปะและเป็นบุคคลที่ละเอียด ถี่ถ้วนมีหัวก้าวหน้า จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป เข้าศึกษาต่อคณะมัณฑนศิลป์ ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ระยะเวลาตามหลักสูตรมีทั้งที่เปิดสอน 4 ปี และ 5 ปี ในระดับปริญญาตรี และ 2 ปี ในระดับปริญญาโทสามารถเสริมประสบการณ์ได้โดยการเข้าฝึกงานกับบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านนี้อยู่ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งของไทยและต่างชาติ การสมัครเข้าศึกษาใช้การสอบคัดเลือกกับทบวงมหาวิทยาลัย

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

มัณฑนากรเป็นอาชีพที่ต้องให้บริการแนะนำและแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้ว่าจ้างสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพมัณฑนากรนั้นขึ้นอยู่กับว่ามัณฑนากรผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความละเอียดถี่ถ้วน และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ดีหรือไม่ รายได้ของอาชีพนี้ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา เป็นมัณฑนากร หรือนายช่างออกแบบตกแต่งภายในของหน่วยราชการ สำนักงาน หรือห้างร้านต่าง ๆ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ศึกษาต่อปริญญาโทและเอก ทั้งในและต่างประเทศ

คลิก