>

อาชีพนักนิเวศน์วิทยา

ลักษณะงาน

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชนบท รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. สนใจด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อม

2. มีความขยัน และมีสุขภาพที่ดีต่อการปฏิบัติงานภาคสนาม ตลอดจนการมีจรรยาบรรณในสายอาชีพนี้

การศึกษาและการฝึกอบรม

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อในคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หรือในคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

รับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานบริษัท องค์กร หรือสถาบันเอกชน ที่เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม

  • คลิก