นักเทคโนโลยีการอาหาร

ลักษณะงาน

ศึกษาและวิจัยการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาหารเพื่อใช้และบริโภค โดยใช้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหลักประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยใช้กรรมวิธีต่าง ๆ เช่น การทำแห้ง การใช้ความร้อน การแช่แข็ง การอาบรังสี การกลั่น การสกัด การแยก การผสม การรักษาผลิตผลการเกษตร โดยการควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศ ตลอดจนกรรมวิธีการป้องกันการสูญเสียของอาหารหลังการเก็บเกี่ยว การตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหาร การจัดการบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร คุณค่าความปลอดภัยของอาหาร การส่งเสริมและการจำหน่ายจ่ายแจกผลิตภัณฑ์อาหาร

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

 1. เป็นผู้ที่มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่าง ๆ และการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
 2. เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ดีทางสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 3. มีความคิดที่จะศึกษาค้นคว้าในระดับสูง ๆ
 4. มีความมานะอดทน

 • มีความกระตือรือร้น
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

  การศึกษาและการฝึกอบรม

  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษา ต่อสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องมีการฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ต้องมีการทดลองวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหารในระดับปริญญาตรี โดยใช้เวลาเรียนตามหลักสูตร 4 ปี

  โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

  รับราชการเป็นนักวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหาร ในหน่วยงาน กระทรวง ต่าง ๆ ของรัฐบาล รวมทั้งทบวงมหาวิทยาลัย ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการแปรรูปอาหาร ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์อาหารทั้งในและต่างประเทศ

  คลิกbackกลับ