>

อาชีพนักกฏหมาย

ลักษณะงาน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ร่างกฎหมาย ให้บริการกฎหมายอื่น ๆ การจัดทำเกี่ยวกับกฎหมาย การว่าความคดีอาญาและคดีแพ่งให้คำแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาบุคคลและธุรกิจในแง่ของกฎหมายทำแทนลูกความในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายและดำเนินการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลในนามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ


1. เป็นผู้มีสามัญสำนึกที่ดี มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
2. มีจรรยาบรรณ รู้จักเคารพในสิทธิของคนอื่น
3. มีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วน
4. มีความสามารถและความถนัดในการใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
5. มีความสนใจใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็น มีลักษณะความเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพดี
6. มีความสำนึกทางสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมาย

การศึกษาและการฝึกอบรม

มีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่าง ๆ ศึกษาต่อสาขานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

เป็นนักกฎหมาย ทนายความ นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย ตุลาการ อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ นักปกครอง เจ้าหน้าที่สรรพากร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ นักการเมือง นักธุรกิจ และครู-อาจารย์ เป็นต้น หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  • คลิก