>

อาชีพนักดนตรี

ลักษณะงาน

เป็นผู้ปฏิบัติเครื่องดนตรีตั้งแต่ 1 เครื่องขึ้นไป โดยไม่คำนึงว่าเป็นผู้แสดง เดี่ยว ผู้เล่นแนวคลอ หรือเป็นนักดนตรีประจำอยู่ในวงดุริยางค์ วงดนตรีหรือกลุ่มดนตรีประเภทใด ฝึกฝนและหมั่นซ้อมตามบทเพลง รู้วิธีการเทียบเสียงให้ถูกต้องตามระดับเสียงของเครื่องดนตรี และเล่นดนตรีด้วยการอ่านโน้ตเพลง หรือจากความจำโดยทั่วไปอาจมีชื่อเรียกตามชื่อของเครื่องดนตรีที่ปฏิบัติอยู่ เช่น นักไวโอลิน นักเซลโล่ นักเป่าคาลิเน็ต เป็นต้น

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความขยันหมั่นเพียร อดทน
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว ทันสมัย
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. กล้าแสดงออก
5. และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การศึกษาและการฝึกอบรม

ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถาบันราชภัฏฯ ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี ตามวงดุริยางค์ วงดนตรีหรือกลุ่มดนตรี ตามความสามารถในเครื่องดนตรีที่ตนถนัด

คลิก