ตำรวจ

ลักษณะงาน

เป็นผู้รักษากฎหมายให้คงอยู่ตลอดไปบริการประชาชนซึ่งมีข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย 4 ประการ คือ

1. รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. รักษากฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา

3. บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

4. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.มีบุคลิกภาพดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจสูง เสียสละ และเข้ากับ คนทั่วไปได้ดี

2. มีนิสัยรักการผจญภัย รักความยุติธรรม และมีนิสัยโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

3. มีความรักในอาชีพที่จะรับใช้และให้บริการแก่ประชาชนอย่างจริงจัง

การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

1.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สายวิทยาศาสตร์ (ต้องสอบผ่าน ทุกรายวิชา)

2.ศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร เลือกเรียนนายร้อยตำรวจที่โรงเรียน นายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

แนวทางในการประกอบอาชีพ

รับราชการในกรมตำรวจ

  • คลิกbackกลับ