อาชีพสถาปนิก

ลักษณะงาน

ออกแบบอาคารประเภทต่างๆให้สวยงาม และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กฎหมาย ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางศิลปะและเทคนิค โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและประหยัด ทั้งในด้านราคาค่าก่อสร้างและพลังงานสนองความต้องการของผู้อาศัย และผู้ใช้อาคาร ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้น และไม่กระทบให้เป็นผลเสียของส่วนรวม

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี

2. มีการทำงานที่มีระบบ3. ละเอียดรอบคอบต่องานที่ทำ เพราะเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย

4. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์

5. คำนึงถึงงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพมากกว่าค่าตอบแทน

6. เข้าใจในระบบเศรษฐกิจและการตลาด เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

7. รักและเสียสละ เพื่อพัฒนาท้องที่ในต่างจังหวัด

8. ต้องมีรสนิยมทางศิลปะที่ดี และรู้จักพัฒนารสนิยมให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

9. คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่เมือง และสภาพแวดล้อม รวมถึงสภาพสังคม วัฒนธรรมของท้องถิ่น

การศึกษาและการฝึกอบรม

จบ ม.ปลายสายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใชเวลาเรียน 5 ปี หรือจบระดับ ปวส. ทางด้านการเขียนแบบ แล้วฝึกงานในสำนักงานสถาปนิก หรือศึกษาต่อเพื่อให้ได้ปริญญาทางสถาปัตยกรรม

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

1. รับราชการในหน่วยงานต่างๆในตำแหน่งสถาปนิก ผู้ช่วยสถาปนิก หรือเป็นที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม ครู-อาจารย์

2. ทำงานในบริษัทสถาปนิกต่างๆของเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ

3. ประกอบอาชีพส่วนตัว4. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

  • คลิกbackกลับ