อาชีพจิตรกร
จิตรกร

ลักษณะงาน

เขียนภาพทิวทัศน์ ภาพเหมือน ภาพหุ่นนิ่ง ภาพแบบแอบสแตรกท์ และภาพองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน ด้วยสีนำมัน สีนำ หรือสีอย่างอื่น ร่างภาพองค์ประกอบ เป็นเส้นโครงภายนอกลงบนผ้าใบ หรือบนสิ่งอื่น เพื่อเขียนภาพจากแบบ จากภาพภูมิประเทศ หรือจากความทรงจำ ป้ายสีลงบนวัตถุที่ใช้เขียนภาพ จัดแนวเส้นในภาพ ให้มีสี แบบ และมวลที่กลมกลืนประสานกันอย่างสวยงาม อาจชำนาญในการใช้สี หรือในประเภทของงานที่ทำ และอาจมีชื่อเรียกตามความชำนาญ อาจจัดภาพฉากหลังและจัดที่สำหรับแสดงสินค้าเพื่อใช้ในงานการค้า อาจซ่อมสิ่งที่ชำรุดเสียหายและซ่อมภาพเขียนที่ซีดจาง

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

มีจิตนาการสูง และสามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นผลงานได้ มีความถนัดมีความรู้ทางด้านศิลปะ ชอบและสนใจสิ่งสวยงามในแง่วรรณคดี ดนตรีและศิลปะ

การศึกษาและการฝึกอบรม

ต้องจบ ม.ปลาย สายศิลป์ มีความสนใจและถนัดทางศิลปะ ศึกษาต่อ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลปหรือคณะศิลปกรรม ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

รับราชการ ทำงานเอกชน หรือเป็นศิลปินอิสระ

  • คลิกbackกลับ