>

อาชีพนักโบราณคดี

ลักษณะงาน

นักโบราณคดีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าของโบราณ ประวัติของคน ,วัตถุ, สิ่งของ ซึ่งอาจจะเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป หรือไม่ถึงร้อยปีแต่เป็นสิ่งดีงามควรแก่การรักษาไว้ นักโบราณคดีจะใช้หลักการสันนิษฐานประกอบการอธบายเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนในอดีตได้ ทำให้เห็นคุณค่าความสำคัญของโบราณในอดีต นักโบราณคดีอาจเป็นผู้ดูแลรักษา ซ่อมแซมโบราณวัตถุ โบราณสถานให้คงไว้ต่อไป เพื่อให้เกิดความผูกพันและภูมิใจในชาติ

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. ชอบศิลปะ ประทับใจของโบราณในแง่ต่างๆ เช่น ในแง่ของประวัติศาสตร์
2. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต ช่างจดจำ
3. สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชาติต่างๆ
4. รักการอ่าน ชอบค้นคว้า มีหลักการและเหตุผล

การศึกษาและการฝึกอบรม

จบ ม.ปลายสายศิลป์ สนใจด้านภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และโบราณคดี ศึกษาต่อคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

การประกอบอาชีพ

1. รับราชการในกรมศิลปากร
2. ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโบราณคดี
3. นักขุดค้นทางโบราณคดี
4. ทำงานในพิพิธภัณฑสถาน
5. มัคคุเทศก์
6. อาจารย์สอนประวัติศาสตร์
7. ทำงานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว
หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและนอกประเทศ

  • คลิก