>

อาชีพนักบริหารธุรกิจ

ลักษณะงาน

เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจทุกด้านทั้งในวงการภายในและต่างประเทศที่มีส่วนสัมพันธ์กัน ในการดำเนินงานนี้ ผู้ประกอบอาชีพต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจและหน้าที่ต่างๆของธุรกิจ ตลอดจนหน้าที่และความสัมพันธ์ของธุรกิจที่มีต่อกัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ซึ่งธุรกิจต้องดำเนินอยู่ด้วยกัน การประกอบอาชีพนี้ มีสาขาต่างๆ ให้เลือก คือ

1. สาขาการบริหารการเงินและการธนาคาร

ต้องเป็นผู้ชำนาญเรื่องการเงินรวมทั้งการธนาคารด้วย โดยสามารถวิเคราะห์หลักการ ปัญหาต่างๆ ทางการเงินของธุรกิจได้และช่วยนำวิธิการบริหารการเงินให้แก่วงการธุรกิจต่างๆ

2. สาขาการตลาด

มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการบริหารการตลาดแบบสมัยใหม่ วิธีบริหารคลังสินค้า วิธีการจัดซื้อหรือบริการ และวิธีการจัดจำหน่าย อันเป็นประโยชน์แก่งานและปัญหารด้านการตลาดขององค์การธุรกิจ

3.สาขาการบริหารทั่วไป

ผู้ประกอบต้องมีความรู้และคุ้นเคยกับปัญหาต่างๆ ในด้านการบริหารทั้งที่เป็นปัญหาทั่วไปและปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารในด้านบุคคล แรงงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์และการควบคุมแรงงาน

4.สาขาการบริหารบุคคล

สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล ในด้านการคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม การบริหาร ค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์

5. สาขาการบริหารอุตสาหการ

มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสำหรับใช้ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ด้านการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารกิจการ การบริการโครงการ

6. สาขาพาณิชย์นาวี

มีความสามารถในด้านการบริหารรับสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก การบริหารสายเดินเรือ ตลอดจนการประกัยภัยทางทะเล

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ


-มีความคล่องแคล่ว ว่องไว สนใจและตื่นตัวต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา

- มีความซื่อสัตย์และอดทน

- มีไหวพริบและเฉลียวฉลาด

- เยือกเย็น รอบคอบ บุคลกท่าทางดี

- รักความก้าว ขยันหมั่นเพียร

- กล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหา

- ชอบติดต่อสัมพันธ์กับคนทั่วไป

การศึกษาและการฝึกอบรม

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี,คณะเศรษฐศาสตร์,คณะบริหารธุรกิจ,คณะวิทยาการจัดการ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

1. สาขาการบริหารการเงินและการธนาคาร

สามารถประกอบอาชีพนายธนาคารและสถาบันการเงิน การประกันภัย อสังหาริมทรัพย์และการเงินธุรกิจ และสามารถรับราชการและรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเงิน

2. สาขาการตลาด

สามารถทำงานด้านวิจัย, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ , ผู้จัดการขาย และผู้จัดการด้านการตลาด ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรมและการบริหาร มีนักโฆษณา, ผู้จัดการฝ่ายวางแผนสื่อโฆษณา , นักวิชาการและอื่นๆได้ในหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทตัวแทนจำหน่าย , บริษัทผู้ผลิต, บริษัทโฆษณา, บริษัทวิจัย และโรงงานอุตสาหกรรม, ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว, บริษัทปรึกษาธุรกิจ , สถาบันการศึกษา , งานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสามารถตั้งกิจการของตนเอง

3.สาขาการบริหารทั่วไป

4.สาขาการบริหารบุคคล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งาน,เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคล,เจ้าหน้าที่วางแผน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ปัญหา,
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนา,เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่สวัสดิการ,เจ้าหน้าที่ประเมินผลงาน,
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานได้ในหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และองค์การระหว่างประเทศและสถานทูต

5. สาขาการบริหารอุตสาหการ

นักบริหารสินค้าคงคลัง,นักวิเคราะห์ระบบงาน,นักวางแผนและควบคุมการผลิต,ผู้ควบคุมคุณภาพ,
นักวิเคราะห์วิธีทำงาน,พนักงานแผนกจัดซื้อ,ผู้จัดการฝ่ายผลิต,นักวิจัย

6. สาขาพาณิชย์นาวี

สามรถทำธุรกิจการเดินเรือพาณิชย์,ธุรกิจระหว่างประเทศ,ธุรกิจประกันภัยระหว่างทะเล,ธุรกิจท่าเรือฯลฯ

backกลับ