อาชีพนักวิทยาศาสตร์

ลักษณะงาน

นักวิทยาศาสตร์ หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถและเขี่ยวชาญด้านสาขาต่างๆทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ฉะนั้นผู้ที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวในวิทยาศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น นักฟิสิกส์ ,นักเคมี, นักชีววิทยา
1. นักฟิสิกส์ ต้องศึกษาเกี่ยวกับการสอบสวนปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ ทำงานวิจัย ทดสอย ทดลอง และวิเคราะห์เพิ่ม นำกฏทางฟิสิกส์ในแขนงตาสงๆ ที่ตนถนัดและเชี่ยวชาญในแขนงใดแขนงหนึ่ง เช่น กลศาสตร์ ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ อะตอม และนิวเคลี มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ทางการแพทย์
2. นักเคมี ต้องศึกษาและปฏิบัติงานในด้านวิจัย พัฒนา ทดสอบ ทดลอง และวิเคราะห์ส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้นได้ของสารในทางเคมีในแขนงใดแขนงหนึ่ง เช่น อินทรียเคมี อนินทรียเคมี และชีวเคมี เพื่อนำมาใช้งาน ทางอุตสาหกรรม ทางการแพทย์ การเกษตร
3. นักชีววิทยา ต้องศึกษาปฏิบัตงานด้านวิจัยในแขนงวิชาชีววิทยา สัตวแพทย์ พฤกษ์ศาสตร์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือโดยปฏิบัติงานในสนาม แล้วนำสิ่งที่ค้นพบต่างๆมาใช้สำหรับป้องกันโรค หรือบำรุงรักษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับชีวิต สัตว์และพืช รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับกำเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง สรีรวิทยา การกระจายกรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ ภายในระหว่างกัน การจัดประเภทและรูปการมูลฐานของชีวิตพืชและสัตว์ การศึกษากรรมวิธีทางเคมีที่เกี่ยวกับสัตว์และพืช และนำสิ่งที่ค้นพบมาใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาโรค งานทางอุตสาหกรรม และอื่นๆ

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่างซักถาม มีเหตุผล สนใจและมีความรู้ทางคณิตศาสตร์
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วและฉับพลัน
4. มีความจำแม่นยำและมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี เพราะถ้าไม่มีอาจเกิดผลเสียและเกิดอันตรายในการปฏิบัติงานในห้องทดลอง

การศึกษาและการฝึกอบรม

เมื่อจบ ม.ปลายสายวิทยาศาสต์ ศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ 4 ปี ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายแห่ง

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

1. เข้ารับราชการในกรม กอง และองค์การต่างๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์, กรมทรัพยากรธรณี, กรมประมง , กรมชลประทาน , กรมปศุสัตว์, กรมศุลกากร, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, องค์การแก้ว , องค์เชื้อเพลิง,กรมพลังงานทหาร,กรมสรรพาวุธ
2. เป็นครู-อาจารย์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน ,วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
3. เป็นนักวิชาการ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์,การเกษตร,อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม อาหารและยา เป็นต้น
และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกได้ ทั้งในและต่างประเทศ

  • คลิกbackกลับ