อาชีพทันตแพทย์

ลักษณะงาน

ทันตแพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกัยการตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด หรือการป้องกัน โรคฟัน หรือโรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน ดรคอวัยวะในช่องปาก โรคขากรรไกร และกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร รวามทั้งการกระทำทางศัลยกรรม และการกระทำใดๆในการบำบัด บูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร และการทำฟันในช่องปาก

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
2. ควรมีความถนัดในการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการปั้น การประดิษฐ์ และตกแต่งฟัน จึงเป็นงานประเภทการฝีมือที่ละเอียดอ่อนประเภทหนึ่ง
3. ควรมีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์
4. มีฐานะการเงินดี เพราะต้องใช้เวลาเรียนหลายปี และค่าใช้จ่ายมาก
5. ต้องมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกาาแล้ว
6. ก่อนเข้าศึกษาสามารถทำสัญญาเข้ารับราชการ หรือทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน กับคณะทันตแพทยืของแต่ละแห่ง ตามเงื่อนไขของรัฐบาล

การศึกษาและการฝึกอบรม

จบ ม.ปลายสายวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 6 ปี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ขอนแก่น,ม.เชียงใหม่,มมหิดล,ม.ศรีนครินทรวิโรฒ,ม.นเรศวร.

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

ทำงานในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือเปิดคลินิกอิสระของตนเอง ดังนั้นรายได้ของทันตแพทย์ จึงขึ้นอยู่กับการเลือกแหล่งงานที่ประกอบอาชีพ

  • คลิกbackกลับ