>

อาชีพนักกายภาพบำบัด

ลักษณะงาน

นักกายภาพบำบัด คือ ผุ้ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายแก่ผู้มีความผิดปกติเนื่องจากโรคหรือได้รับบาดเจ็บ โดยการรักษาทางกายภาพบำบัด อันได้แก่ การรักษาด้วยการเคลื่อนไหว การดัด ดึง นวด ออกกำลังกาย การจัดท่าทาง และการรักษาโดยใช้เครื่องไฟฟ้าที่ผลิตความร้อน แสง เสียง กระแสไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และอื่นๆ ทั้งนี้การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด การทำร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพที่สุด

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

คุณสมบัติเบื้องต้นของนักกายภาพบำบัด คือ มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความอดทน ใจเย็น สุภาพอ่อนโยน มีความเมตตากรุณา มีมนุษยสัมพันธ์ดี พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นผู้ตรงต่อเวลา และมีศิลปะในการพูด

การศึกษาและการฝึกอบรม

ต้องจบ ม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ และควรจะทดลองงานด้านนี้หรือสังเกตการณ์ในโรงพยาบาลแผนกกายภาพบำบัดก่อนเลือกเรียนสายนี้ แล้วศึกษาต่อคณะสหเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ค่าใช้จ่ายภาคเรียนละ 10,000 บาท(รวม 8 ภาคเรียน)
สถาบันที่เปิดสอน ได้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน และเปิดคลินิกส่วนตัวให้บริการการรักษาทางกายภาพบำบัด ความก้าวหน้าในอาชีพอยู่ในระดับดี มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขากายภาพบำบัดหรือสาขาวิชาอื่นๆที่ใกล้เคียงทางการแพทย์ ทั้งในและนอกประเทศ สามารถประกอบอาชีพนักกายภาพบำบัดในต่างประเทศได้ รายได้ในภาคเอกชนจะสูงกว่ารัฐ ประมาณ 3 - 4 เท่าตัว ความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับประสบการณื และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • คลิก