อาชีพสัตวแพทย์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ การวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษาและการป้องกันโรคสัตว์ ซึ่งแยกเป็น 2 สายงานหลัก คือ ด้านสัตว์เลี้ยง และด้านปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังมีบทบาทหลักในงานด้านการปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตลอดจนอุตสาหกรรมอาหารที่ได้จากสัตว์รวมทั้งงานด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข ซึ่งได้แก่การป้องกันโรคสัตว์ที่สามารถติดต่อถึงมนุษย์ และสุขศาสตร์การอาหารที่ได้จากสัตว์

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

  1. มีความเมตตาต่อสัตว์
  2. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ดี โดยเฉพาะวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
  3. มีความสนใจวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งต้องใช้ความอุตสาหะพยายามในการเรียนทั้งด้านการจำและความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
  4. มีสุขภาพดี เนื่องจากการเรียน และเนื้อหาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตค่อนข้างมาก และมีการฝึกงานในภาคสนาม

การศึกษาและการฝึกอบรม

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจะต้องผ่านการเรียนประมาณ 240 หน่วยกิต ซึ่งใช้เวลา 6 ปีเป็นอย่างน้อย ด้วยเนื้อหาของหลักสูตรค่อนข้างมาก ดังนั้นการศึกษา จึงค่อนข้างท้าทายความรับผิดชอบของผู้เรียน ในเรื่องของความมุ่งมั่นใฝ่หาความรู้ และไม่กลัวความยากลำบากในการเรียน ในปัจจุบันมีสถาบันที่เปิดสอนสัตวแพทย ศาสตรบัณฑิต 6 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหานคร ซึ่งสามารถรับนิสิตนักศึกษาได้ปีละประมาณ 50-150 คน ทั้งนี้การรับนิสิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐมีทั้งระบบการสอบคัดเลือกของทบวงมหาวิทยาลัย และการรับในโครงการพิเศษ เช่น โครงการจุฬาฯ ชนบท โครงการรับนักศึกษาจากภูมิภาคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการส่งเสริมโอกาส ศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนต่างจังหวัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนในสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐปีละประมาณ 20,000 บาท ผู้ที่ขัดสนสามารถขอทุนการศึกษาได้จากกองทุนต่าง ๆ ซึ่งคณะและมหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจัดเป็นกลุ่มวิชาชีพขาดแคลน ดังนั้นจึงมีงานในตำแหน่งต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับอยู่มาก รายได้ของสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจบใหม่ในส่วนราชการจะเท่ากับแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คือ ซี 4 ขั้น 2 ซึ่งนอกเหนือจากรายได้ปกติในฐานะข้าราชการแล้ว ยังสามารถประกอบกิจการส่วนตัว เช่น การเปิดคลินิกรักษาสัตว์เป็นรายได้เสริม ในด้านการศึกษาต่อของสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถสมัครเข้าโปรแกรมบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

คลิกbackกลับ