>

อาชีพเภสัชกร

ลักษณะงาน

ทำหน้าที่เกี่ยวกับการปรุงยา จ่ายยา และสิ่งที่เกี่ยวข้องตามใบสั่งหรือตามสูตรเตรียมหรือควบคุมการผลิตยา รวมถึงการให้คำชี้แจงแก่แพทย์ พยาบาล และผู้ทำงานแขนงอื่นเกี่ยวกับการแพทย์ เกี่ยวกับยาเคมีภัณฑ์ ควบคุมและจ่ายยาเสพย์ติดให้โทษ ยาพิษ และสารพิษที่ต้องการใช้เพื่อการแพทย์ กิจการในบ้าน อุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม และจ่ายสิ่งนั้นๆตามกฎข้อบังคับ ทำหน้าที่วิเคราะห์และทดสอบ จักระเบียบ เก็บถนอมรักษายาเพื่อไม่ให้เสื่อมคุณภาพ เครื่องเคมี สำหรับการเกษตรกรรม พืชสวน และยาสำหรับสัตว์ เช่น เภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรอุตสาหกรรม เภสัชกรสาธารณสุข เภสัชกรการตลาด และเภสัชกรด้านการศึกษา

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. เป็นคนละเอียดรอบคอบ มีความระมัดระวังสูง เพราะต้องจ่ายยา วิเคราะห์ยา
2. รั สนใจและเต็มใจที่จะทำงานบริการด้านสาธารณสุข
3. อดทน สุขุม เยือกเย็น สุภาพอ่อนโยน มีความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น
4. มีจิตใจหนักแน่น ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
7. มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีอุดมการณ์ในกาทำประโยชน์แก่บุคคลอื่น
8. มีความสามารถในการวางแผน
9. มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ และบุคลิกภาพดี
10. มีความสนใจวิทยาการใหม่ๆ โดยเฉพาะทางด้านเคมีและชีววิทยา
11. มีฐานะการเงินดีพอสมควร

การศึกษาและการฝึกอบรม

ต้องจบ ม.ปลายสายวิทยาศาสต์ ศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

1. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ
2. ทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น เภสัชกรโรงพยาบาล ศูนย์อนามัย สถานีอนามัย
3. เภสัชกรอุตสาหกรรม ในโรงพยาบาลหรือบริษัทจำหน่ายยาทั้งของรัฐและเอกชน แบ่งออกเป็นแผนกผลิต แผนกควบคุมมาตรฐาน และแผนกวิจัย
4. เภสัชกรชุมชน เป็นเจ้าของผู้จัดการหรือเภสัชกรประจำร้านขายยา
5. เภสัชกรตลาด ทำหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ยา

  • คลิกbackกลับ