อาชีพทนายความ(อาชีพนักกฎหมาย)

ลักษณะงาน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ร่างกฎหมาย ให้บริการกฎหมายอื่นๆ การจัดทำเกี่ยวกับกฎหมาย การว่าความคดีอาญาและคดีเพ่ง ให้คำแนะนำแก่ลุกค้าความเกี่ยวกับปัญหาบุคคลและธุรกิจในแง่ของกฎหมาย ทำแทนลูกความในเรื่องต่างที่เกี่ยวกับกฎหมาย และดำเนินการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลในนามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

เป็นผู้ที่ความสำนึกที่ดี, มีความยุติธรรม, ซื่อสัตย์, ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ, รู้จักเคารพในสิทธิของคนอื่นๆ, มีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วน,มีความสามารถและความถนัดในการใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษเขียน,มีความสนใจใฝ่รู้,กล้าแสดงความคิดเห็น,มีลักษณะความเป็นผู้นำ,มีบุคลิภาพดี,มีความสำนึกทางสังคม,และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมาย

การศึกษาและการฝึกอบรม

มีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างๆ ศึกาาต่อสาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

เป็นนักกฎหมาย,ทนายความ,นิติกร,ที่ปรึกาากำหมาย,ตุลาการ,อัยการ,ผู้พิพากาา,ตำรวจ,นักปกครอง,เจ้าหน้าที่สรรพากร,เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,นักการเมือง,นักธุรกิจ,และครู-อาจารย์ เป็นต้น และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ได้

  • คลิกbackกลับ