อาชีพพยาบาล

ลักษณะงาน

มีหน้าที่ให้บริการพยาบาลระดับวิชาชีพแก่ผู้ป่วยทางการหรือทางจิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุในสถาบันที่มีการรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ วางแผนและให้บริการด้านพยาบาลสวบูรณ์แบบตามตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยคำนึงถึงความต้องการของแต่ละคนตามลักษณะของโรคที่เป็น สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบ การเกิดอาการผิดธรรมดาของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งมีความสำคัญในการวินิจฉัยโรค จัดให้คนไข้ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกหลักอนามัย เรียบร้อยและปลอดภัย ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคตืดเชื้อ สอนคนไข้ ครอบครัวคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. ควรเป็นผู้มีสติปัญญาดีพอควร เพราะการเรียนจะต้องมีพื้นฐานมาจากวิขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2. เป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

การศึกษาและการฝึกอบรม

เป็นผู้ที่จบ ม.6 สายวิทยาศาสตร์ และเข้าศึกษาต่อที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน หลักสูตร 4 ปี หรือศึกาาต่อในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ในสังกัดสถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข หรือวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

พยาบาล มีโอกาสทำงานทางด้านการบริการสุขภาพอนามัยของประชาชนได้มากมาย เช่น เป็นพยาบาลอนามัยในชุมชน, เป็นพยาบาลในโรงพยาบาล, เป็นพยาบาลในโรงเรียนพยบาล, เป็นพยาบาลประจำองค์การ, เป็นพยาบาลประจำสถานศึกษา, เป็นพยาบาลประจำคลีนิคเอกชน, เป็นพยาบาลประจำโรงงานอุตสาหกรรม, เป็นพยาบาลประจำสายการบินต่างๆ, เป็นพยาบาลในราชการทหารทุกกองทัพ, เป็นพยาบาลพิเศษเฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย, ตั้งสถานพยาบาลผดุงครรถ์ส่วนตัว ฯลฯ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอกได้ทั้งในและต่างประเทศ

  • คลิกbackกลับ