>

อาชีพครู-อาจารย์

ลักษณะงาน

ครู-อาจารย์ หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การการศึกาา การฝึกอบรม แก่เด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล-อุดมศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพและศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ เช่น นาฏศิลป์และดนตรี เป็นต้น


คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1.ด้านร่างกาย ควรเป็นผู้มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจาคโรคภัยไข้เจ็บ ร่างการสมประกอบ เช่น ไม่อ้วนเกินไปหรือเดี้ยเกินไป จนเป็นเหตุให้ถูกล้อเลียน ไม่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาหรือไม่เกิดความคล่องตัวในการทำงาน นอกจากนี้ไม่ควรติดอ่างหรือพูดไม่ชัดทซึ่งจะขัดกับอาชีพนี้
2.ด้านสติปัญญา ควรมรสตปัญญาสูงพอสมควร ซึ่งครูต้องมีความเฉลียวฉลาด ปฏิภาณดี รู้จักสังเกตและจำได้ดี
3.ด้านอารมณ์ ควรมีความเป็นผู้ใหญ่ คือ จิตใจมั่นคง สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ทรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์
4. ด้านสังคม มีความประพฤติดี มีกิรกยามารยาทอ่อนน้อม รู้จักกาลเทศะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นตัวอย่างที่ดี เช่น ไม่ดื่มสุราหรือไม่เล่นการพนัน เป็นต้น
5. มีความถนัดและความสนใจในการถ่ายทอดความรู้และค้นคว้าความรู้และวิทยาการใหม่อยู่เสมอ

การศึกษาและการฝึกอบรม

คณะศึกษาศาสตร์,คณะครุศาสตร์, ในสถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

เป็นครู-อาจารย์ในโรงเรียน,วิทยาลัย,มหาวิทยาลัย,ศึกษานิเทศก์,ทำงานในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน,อาจารย์ใหญ่, ผู้อำนวยการโรงเรียน,และฝ่ายบริหารอื่นๆในสถานศึกษา

  • คลิกbackกลับ