>

อาชีพวิศวกรเครื่องกล

ลักษณะงาน

เป็นงานที่ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และเครื่องยนต์ พลังงานในรูปแบบต่างๆ การแปรรูปพลังงาน และการออกแบบระบบเครื่องกล เช่น การถ่ายเทความร้อน การทำความเย็น การปรับอากาศ การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกลต้องสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อความเหมาะสมต่อการออกแบบ และใช้งานเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวม

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. เป็นผู้มีความรู้ ขยันหมั่นเพียรเป็นนิจ
2. มีความอดทน เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ อารมณืเยือกเย็น ความคิดสุขุม
3.. มีลักษณะเป็นผู้นำ เพราะงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมผู้คนจำนวนมาก
4. มีพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และภาษาอังกฤษ อย่างดีเยี่ยม
5. ละเอียด รอบคอบ เพราะงานจะแฝงไปด้วยอันตรายรอบด้าน

การศึกษาและการฝึกอบรม

จบม.ปลายสายวิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

ทำงานควบคุมงานระบบในอาคารต่างของวงงานราชการ งานเอกชนและงานส่วนตัว,ทางหลวง, เขื่อนต่างๆ ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม, ครู-อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ,รับราชการในกรม และองค์กรต่างๆ,ทำงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  • คลิกbackกลับ