อาชีพนักสังคมสงเคราะห์

ลักษณะงาน

เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ ความรู้เกี่ยวกับสังคม ความรู้เกี่ยวกับวิธีการให้ความช่วยเหลือซึ่งแตกต่างกันออกไปตามประเภทบุคคล กลุ่มชน และชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือนักสังคมสงเคราะห์ต้องเข้าใจในปรัชญาของการสังคมสงเคราะห์ คือ สงเคราะห์เพื่อให้ผู้รับการสงเคราะห์ช่วยตนเองได้ในภายหลัง

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

1. บุคลิกภาพ ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกาย จิตใจ และสมองปกติสมบูรณ์

2. มีความสุขุม รอบคอบ สามารถควบคุมสติอารมณ์3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์

4. อดทน สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

5. มีความสนใจในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผู้ตกทุกข์ได้ยากสนใจที่จะศึกษาตัวปัญหา

และทางป้องกันและแก้ไขหรือสนใจที่จะศึกษาภาวะความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคม

ตลอดจนการจัดบริการสังคมเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนเป็นส่วนรวม

6. เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และไม่รังเกียจที่จะไปปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์

ในที่ ต่าง ๆ ทั้งใกลและไกล

การศึกษาและการฝึกอบรม

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แล้วศึกษาต่อที่คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

รับราชการ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ประจำศูนย์สาธารณสุข โรงพยาบาล และชุมชน หรือทำงานในหน่วยงานเอกชนที่ต้องการนักสังคมสงเคราะห์

  • คลิก