อาชีพนักเทคนิคการแพทย์

ลักษณะงาน

วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ คือ วิชาชีพที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย โดยใช้ เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการประเมิน สุขภาพ การวินิจฉัยโรค การทำนายความรุนแรงของโรค การติดตามผลการรักษา การป้องกันโรคและความพิการ การสนับสนุนการรักษา การวิเคราะห์สารพิษ สารปนเปื้อนต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาและวิเคราะห์ ลักษณะงานเทคนิคการแพทย์สาขาต่าง ๆ ได้แก่

1.เคมีคลีนิก

2.จุลชีววิทยาคลีนิค

3.ภูมิคุ้มกันวิทยาคลีนิก และธนาคารเลือด

4.จุลทรรศนศาสตร์คลีนิก และโลหิตวิทยา

นักเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ใน 4 สาขา ดังกล่าว ได้แก่ การเก็บสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการตรวจวิเคราะห์เมื่อทราบชนิด และปริมาณของสิ่งส่งตรวจ โดยใช้วิธีการที่เป็นมาตรฐานในห้องปฏิบัติการทั่วไป เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์และการทดสอบต่าง ๆ ควบคุมดูแลการใช้งาน และการเก็บรักษาเครื่องมือ ตลอดจนตรวจสอบการประกันคุณภาพ และสามารถ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงาน บุคลากรสาขาอื่น และประชาชนทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

ผู้ที่จะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดี จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้


1.เป็นผู้ใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่าง รวดเร็ว

2.ฝึกฝนตนให้มีความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยที่ตัวผู้ตรวจเองจะต้อง มีความรู้ในการตัดสินใจ

3.รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความสามารถในการพัฒนา เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสม

4.เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการออกรายงานผลการตรวจ

5.เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทั้งกับผู้ที่มารับการตรวจและผู้ร่วมงาน ทั้งภายในและภายนอก

6.มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานทุกกรณีด้วยการใช้ ปัญญา

7.มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

8.มีความสุขุม รอบคอบ เยือกเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือ เสียสละ

9.ทำงานมีระเบียบแบบแผน และสามารถพัฒนาความรู้ในการทำงาน ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

10.ไม่มีความพิการหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ วิชาชีพ เช่น ตาบอดสี ฯลฯ

11.มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา รวมทั้งคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี

12.มีบุคลิกดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถปรับตัวในการทำงาน และ การให้ความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ


การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

ผู้ที่ต้องการจะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จากมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ โดยในปีการศึกษา 2541 มหาวิทยาลัย ที่เปิดรับ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทุกมหาวิทยาลัยแล้วรับนักศึกษาประมาณ 470 คน ใช้เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องขอขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิค การแพทย์ ดังนั้นผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จะต้องสำเร็จ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ และสมัครสอบในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัย สำหรับค่าใช้จ่ายใน การศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐ ปีละประมาณ 55,000-60,000 บาท

แนวทางในการประกอบอาชีพ

ผู้ที่จบปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และได้ขอรับ ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ มีแนวทางการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อ ดังนี้

1.เข้าทำงานในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ รับราชการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย กองทัพ องค์การ และสถาบันวิจัยต่าง ๆ เอกชน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกชน ศูนย์แล็ปต่าง ๆ บริษัท จำหน่ายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม

2.เข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ในสถาบันที่มีการเรียนการสอนดังกล่าว ปัจจุบันทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดสาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นสาขาวิชาชีพ ขาดแคลน ซึ่งสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องเพิ่มจำนวนผลิตนักเทคนิคการแพทย์ และวิชาชีพนี้จะยังได้รับเงินเพิ่มพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน

3.เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ทั้งในและต่างประเทศได้หลายสาขา เช่น สาขาเทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลีนิก จุลชีววิทยา ชีวเคมี พยาธิชีววิทยา สรีรวิทยา พิษวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ อายุรศาสตร์เขตร้อน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น หรืออาจจะเปลี่ยนไปเรียนสาขาอื่น เช่น ปริญญาโท ทางธุรกิจ หรือเข้าศึกษาแพทย์

  • คลิก